HomeMap
APLR
 
English version

ადმინისტრაციული დოკუმენტები

ასოციაცია  ყოველდღიურ საქმიანობაში იყენებს ორგანიზაციის მართვის მოწინავე გამოცდილებას და უზრუნველყოფს გამჭირვალე და წარმატებულ ურთიერთობას თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან და კლიენტებთან. ასოციაციის შრომის პოლიტიკის, შესყიდვების, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სახელმძღვანელოები ეფუძნება ორგანიზაციული მენეჯმენტის თანამედროვე  სტანდარტებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომია.

შესყიდვების, თანამშრომელთა სამუშაო დროის ბარათების აღრიცხვის, კორესპონდენციის და კონტრაქტების რეგისტრაციის და ქონების ინვენტარიზაციის სისტემები მთლიანად კომპიუტერიზებულია და უზრუნველყოფს ამ სისტემების მოქნილ და ეფექტიან მართვას.

შრომის პოლიტიკა
შესყიდვების პროცედურული სახელმძღვანელო
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელო